Правилници и планове

2022/2023

Годишен план >>

План за организация на дейностите в условия на пандемия >>

 

2021/2022

Правилник за дейността на училището 2021/ 2022 година >>

Годишен план >>

ЕТИЧЕН КОДЕКС >>

Правилник за пропусквателния режим >>

План за контролната дейност на директора >>

Седмичен дневен режим >>

Седмична програма >>

УЧИЛИЩЕН ПЛАН за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2021 / 2022 година >>

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БППМН >>

План за организация на дейностите в условия на пандемия >>

План за квалификационна дейност >>

Форми на обучение >>

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ >>

Правила за използване на електронен дневник от педагогическия персонал на СУ“ Христо Ботев“ >>

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания >>

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА >>

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ >>

П Л А Н ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ПАИСИЕВО >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2021/2022 година >>

Програма за гражданско образование >>

План за здравно образование >>

Годишен план на МО начален етап >>

ГОДИШЕН ПЛАН на методическото обединение на учителите по Български език ,Чужди езици и Майчин език >>

Годишен план на методическото обединение на класните ръководители >>

План на МО “ ЕСТЕТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ“ >>

План на МО на учителите на групи >>

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи>>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд>>

Вътрешните правила за организация на работната заплата >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ >>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАЙ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ >>

П Л А Н ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 г. >>

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност >>

Система за взаимодействие с личните лекари >>