Инфо 138 – Приемане и преместване>>

Инфо 141 -Издаване на диплома за средно образование >>

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование>>

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити>>

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити>>

Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите>>

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава>>

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи>>

Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация>>

Инфо 155 – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация>>

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование >>