Административни услуги

Заявление за прием в I-ви клас >>

Преместване на ученици >>

Приемане на ученици в 5 клас >>

Приемане на ученици в 8 клас >>

Приемане на ученици в 11 клас >>

Издаване на диплома за Средно образование >>

Заявление за за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави >>

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности >>

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити >>

Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити >>

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите >>

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава >>

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи >>

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) >>

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС >>

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД >>

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ >>

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ>>