Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет при СУ „Христо Ботев“- с. Паисиево

  Общественият съвет при СУ „Христо Ботев“- с. Паисиево има следните правомощия:

 1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Представителят се излъчва след избор от половината членове на заседание на ОС.
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските училища;
 13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Протокол № 5 за учебната 2023/2024 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ >>

Протокол № 4 за учебната 2023/2024 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Протокол № 3 за учебната 2023/2024 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Протокол № 2 за учебната 2023/2024 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

Протокол № 1 за учебната 2023/2024 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

Протокол №6 за учебната 2022/2023 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Протокол №5 за учебната 2022/2023 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Протокол № 4 за учебната 2022/2023 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

Протокол № 3 за учебната 2022/2023 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Протокол № 2 за учебната 2022/2023 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

Протокол № 1 за учебната 2022/2023 година >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

ПРОТОКОЛ № 5 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

ПРОТОКОЛ № 4 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 3 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОТОКОЛ №2 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПОТОКОЛ №1 ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

 

Отчет за дейността на обществения съвет >>

ПОТОКОЛ №7 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ>>

ПРОТОКОЛ  № 6 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ  № 5 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 4 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 3 >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ №2  >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ № 1  >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

 

Отчет за дейността на обществения съвет >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ >>

ПРОТОКОЛ >>

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ – Виж повече >>

ПРОТОКОЛ – Виж повече >>

ПРАВИЛНИК – Виж повече >>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>

ЗАПОВЕД 1 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>

ЗАПОВЕД 2 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – Виж повече >>