Прием на ученици

Заповед за утвърждаване на осъщественият план прием на Началника на РУО на МОН- гр. Силистра >>

ДПП в осми клас за 2023/2024 година >>

Заповед за утвърждаване на училищния план прием 2023/ 2024 учебна година >>

За да участват в класирането, учениците подават следните документи:

1) заявление за участие в класиране по образец;
Когато се кандидатства в някой от центровете за приемане на зявления, ученикът и
родителят му заявяват на длъжностното лице поредността на желаните паралелки и след
въвеждането им в информационната система родителят подписва принтираното попълнено
заявление. Заявленията НЕ СЕ попълват ръчно от заявителя.
Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Желателно е да се
посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил
достатъчен за малко на брой посочени желания.

2) копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика – САМО за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е
посочена професионалната паралелка;

При подаването на копията на документи, трябва да се представят и оригиналите за
сверяване.

Може да се кандидатства и по интернет през портала https://infopriem.mon.bg/. Подалите
самостоятелно заявления по интеренет, НЕ Е необходимо да ходят в посочените центрове.

Онлайн кандидатстване –-> тук

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VІІ КЛАС – 2023 г.

За класиране в паралелките учениците се състезават по бал, който се формира от точките от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и от оценките превърнати в точки от два предмета от свидетелството завършено основно образование.

Баловете за различните паралелки се формират по различен начин, който е посочен в държавния план – прием.

Могат да кандидатстват всички ученици, дори и тези, които са отсъствали от националните външни оценявания или имат нисък или нула брой точки. Тези кандидати се състезават с бала от двата предмета от свидетелството за основно образование.

Ученици, които са на поправителни изпити ще кандидатстват, след като успешно завършат VІІ клас, но само за местата, свободни към него момент.

Подаване на заявления:

Период на подаване – 5- 7 юли 2023 г. вкл. (сряда – петък);

Работно време за приемане на заявленията – 8.00 – 18.00 часа;

Заявленията ще се приемат на 5 места в областта: Паисиево, Окорш и Дулово

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПОДАВА НА ИЗБРАНО ОТ УЧЕНИКА МЯСТО, НО САМО ВЕДНЪЖ И САМО НА ЕДНО ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МЕСТА.

Формуляр за заявлението се получава на място. Подаването на заявлението е от ученика, задължително придружен от родителя (или настойник). Никой няма право да задържа свидетелството на ученика за основно образование, да подава документи вместо ученика или да оказва принуда при избора.

Документи за подаване на заявлението:

  1. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
  2. Служебна бележка с резултатите от националните външни оценявания (съдържа входящ номер на ученика, по който ще бъде въведено в информационната система заявлението му; дава се от училището, където е учил ученикът);
  3. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар – при кандидатстване за професия, независимо на кое място в заявлението е вписано желанието (носи се оригинала за сверяване).

Ученикът подрежда в заявлението си паралелките по реда на предпочитание. В полза на ученика е да впише в заявлението си по–голям брой желания.

Класирането става по паралелки, а не по училища. Ако в едно училище има повече от една паралелка трябва да бъдат изброени поотделно по реда на предпочитание. Не сте длъжни да посочите всички паралелки в дадено училище преди да преминете към друго.

Има възможност да се подава заявление по ел. път на адрес Тук

ВАЖНО! – ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПОДАВА САМО ВЕДНЪЖ И САМО ПО ЕДИН НАЧИН – ИЛИ НА ХАРТИЯ, ИЛИ ЕЛЕКТРОННО.

6. За кандидатстване в друга област учениците подават заявление в съответната област. Допустимо е едновременно да се кандидатства в област Силистра и в друга област. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

7. Записването на учениците става от 13 до 17 юли 2023 г. на място в училището, в което са приети. В същия период могат да подадат заявление за участие във второ класиране, ако не са удоволетворени от паралелката, в която са приети.

8. Ученици, които пропуснат да подадат заявление в посочените срокове могат да направят това за третото класиране в периода 26 – 27 юли 2023 г., но само за свободните към него момент места.

9. Личните данни на учениците и родителите ще бъдат обработвани при спазване на въведения Общ Регламент за защита на личните данни и ще бъдат унищожени в нормативно определения срок.

10. Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране: до 12 юли 2023 г. вкл.

11. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: от 13 юли до 17 юли 2023 г. вкл. (четвъртък- понеделник)- на място в училището, в което е приет ученика на първи етап на класиране.

УСПЕХ!!!