Проект „Успех за теб“

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

СУ „ Христо Ботев“ , с. Паисиево участва в дейности по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца.

Основната цел на проект е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи,  както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.

Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви.

Предвиждат се и обучения за учители за  предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори.

В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Училището ни ще изпълнява дейности, насочени към обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование и интензивна работа с родители чрез образователния медиатор към училището.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Проектът е с бюджет над 151 млн. лева.

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА >>

 

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА >>

 

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Повече информация за проекта >>

 

Образование за утрешния ден" - ПГМET Пазарджик