Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА >>

 

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА >>