Вътрешни правила за организиране на СФО >>

чл.64. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена  форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват  на  изпити по учебни предмети съгласно  ДОС  за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии, за обучението на деца с  хронични  заболявания  и/или със специфични образователни потребности и за системата за оценяване.

                 ал.1.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

  2. лица, навършили 16-годишна възраст.

                 ал.2. Ученик, ненавършил 16 години, по здравословни причини, удостоверени с медицински протокол, както и за даровити решение за обучение в тази форма се взима на ПС.

                 ал.3. СФО не се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.

                 ал.4. Ученикът в срок до 14 септември на съответната календарна година подава заявление до директора, в която посочва причините за записване в самостоятелна форма на обучение. Директорът одобрява или отхвърля заявлението на ученика, навършили 16 годишна възраст.

                 ал.5.Условията и редът за организиране и провеждане на  изпитите  се определят със заповед на директора на училището.

ал.6.Обучението в самостоятелна форма на обучение следва учебния план за дневна форма.

ал.7. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на  три сесии определени със заповед на директора, а при необходимост-обявява се четвърта сесия.

Вътрешни правила за организиране на самостоятелна форма на обучение >>

Заповед и график – самостоятелна форма на обучение – 2023/2024 учебна година

СФО, сесия Януари – 2024 година

4 клас >>

5 клас >>

7 клас >>

8 клас >>

9 клас >>

10 клас >>

11 клас >>

12 клас >>

 Заповед и график – самостоятелна форма на обучение – 2022/2023 учебна година

 

СФО, сесия Януари – 2023 година

3 клас >>

5 клас >>

7 клас >>

8 клас >>

9 клас >>

10 клас >>

11 клас >>

12 клас >>

График за консултации с учениците от СФО >>