Училищни документи

План за квалификационна дейност >>

План на МО при начален етап >>

План на МО „ЕЗИЦИ“ >>

Програма по гражданско образование >>

План на комисията по безопасност на движението по пътищата>>

Седмична програма >>

Седмичен дневен режим >>

Поименно щатно >>

Длъжностно разписание >>

График на групите >>

График консултации 1-7 клас >>

График консултации 9-12 >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ >>

Отчет по дейности към 30.09.2019 година >>

Отчет по дейности към 31.03.2019 година >>

Отчет по дейности към 30.06.2019 годинa >>

Отчет по дейности към 31.12.2018 година >>

Годишен план на училището >>

Стратегия >>

EТИЧЕН КОДЕКС >>

План за здравно образование >>

План на комисията по безопасност на движението по пътищата >>

График на групите >>

График за консултации >>

График за консултации 8-12 клас >>

Седмичен и дневен режим на училището >>

План на МО на класните ръководители >>

План на МО Природо – математическо направление >>

Спортен календар за 2018/2019 година >>

Седмична програма >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

Отчет по дейности към 31.09.2018 година >>

Отчет по дейности към 30.06.2018 година>>

Правилник за дейността на СУ“Христо Ботев“ >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд >>

Годишен план  на училището >>

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи >>

План за защита при бедствия >>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи >>

План на комисията по безопасност на движението по пътищата >>

Програма по гражданско образование >>

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността >>

Спортен календар за учебната 2017/2018 година >>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОДИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

График за дежурство >>

График за консултации >>

График за придружаване на учениците >>

Правилник на училището >>
Учебен план >>

Доклад за изпълнението на бюджета към 31/03/2017 година>>
Отчет по дейности към 31/03/2017 година >>
Доклад за изпълнението на бюджета към 30/06/2017 година >>

Отчет по дейности към 30/06/2017 година >>

Доклад за изпълнението на бюджета и отчет по дейности към 30/09/2017 година >>

Отчет по дейности към 31/12/2017 година >>

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА >>

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари >>

Правилник за вътрешния ред >>
Концепция за развитие >>