Училищни документи

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА >>

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СУ “ХРИСТО БОТЕВ” С.ПАИСИЕВО >>

План на МО при начален етап >>

План на комисията по БДП >>

Програма по гражданско образование >>

УЧИЛИЩЕН ПЛАН за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020 / 2021 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността >>

План – прием за учебната 2020/2021 година >>

Правилник за дейността на СУ“Христо Ботев“ >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд >>

Годишен план на училището >>

План за квалификационна дейност >>

План за сигурност във връзка с чл.23,ал.1 от закона за противодейсвие на тероризма >>

План на МО на класните ръководители >>

План на МО „ЕЗИЦИ“ >>

План на МО на Природо-математическо направление >>

План на МО „Естетическо направление“ >>

План на МО на учителите на групи >>

План на училищната комисия за БППМН >>

План за защита при бедствия >>

План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия >>

План за здравно образование >>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи >>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ >>

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ >>

Заповед за стипендии >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

Спортен календар >>

Заповед за организация на учебния ден >>

Седмична програма >>

Седмична програма за II срок >>

Седмичен дневен режим >>

Поименно щатно >>

Длъжностно разписание >>

Календарен план >>

График за класни и контролни >>

График на групите >>

График консултации >>

График за приемно време на учителите в училище >>

Г Р А Ф И К за дежурство на учителите през първия срок на учебната 2020/2021г. >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ >>

Правилник за пропусквателния режим >>

Стратегия >>

ЕТИЧЕН КОДЕКС >>

Вътрешни правила за организация на работната заплата >>

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА И ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА >>

План на комисията за съдействие на органите по закрила в случай, че в училището има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация >>

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари >>

Доклад към отчет по дейности към 30.09.2020 година >>

Отчет по дейности към 30.09.2020 година >>

Отчет по дейности към 30. 06.2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 30.06.2020 година>>

Отчет по дейности към 31.03.2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.03.2020 година >>

БЮДЖЕТ 2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.12.2019 година >>

Отчет по дейности към 31.12.2019 година >>

Отчет по дейности към 30.09.2019 година >>

Отчет по дейности към 31.03.2019 година >>

Отчет по дейности към 30.06.2019 годинa >>

Отчет по дейности към 31.12.2018 година >>

Седмичен и дневен режим на училището >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

Отчет по дейности към 31.09.2018 година >>

Отчет по дейности към 30.06.2018 година>>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

Доклад за изпълнението на бюджета към 31/03/2017 година>>
Отчет по дейности към 31/03/2017 година >>
Доклад за изпълнението на бюджета към 30/06/2017 година >>

Отчет по дейности към 30/06/2017 година >>

Доклад за изпълнението на бюджета и отчет по дейности към 30/09/2017 година >>

Отчет по дейности към 31/12/2017 година >>

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА >>

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА