Училищни документи

Проектни дейности с учениците от Начален етап >>

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА >>

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СУ “ХРИСТО БОТЕВ” С.ПАИСИЕВО >>

План на МО при начален етап >>

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА >> 

Заповед за план-програма за БДП >>

План на комисията по БДП >>

Програма по гражданско образование >>

УЧИЛИЩЕН ПЛАН за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2020 / 2021 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността >>

План-прием за учебната 2021/2022 година >>

План – прием за учебната 2020/2021 година >>

Държавен план – прием >>

Правилник за дейността на СУ“Христо Ботев“ >>

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕСИЯ ЯНУАРИ 2020/2021 >>

Приети форми на обучение >>

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ >>

Годишен план за дейността на училището >>

План за квалификационна дейност >>

Мерки за повишаване качеството на образованието >>

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  >>

План на МО на класните ръководители >>

План на МО „ЕЗИЦИ“ >>

План на МО на Природо-математическо направление >>

План на МО „Естетическо направление“ >>

План на МО на учителите на групи >>

План на училищната комисия за БППМН >>

План за защита при бедствия >>

План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия >>

План за здравно образование >>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи >>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ >>

Училищни учебни планове >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ >>

Протокол за стипендии >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

Спортен календар >>

Заповед за организация на учебния ден >>

Свободни места за ученици в рамките на утвърдения училищен и държавен прием >>

Седмична програма >>

Дневното разписание на училището >>

Седмичен дневен режим >>

Длъжностно разписание >>

Календарен план >>

График за класни и контролни >>

График на групите >>

График консултации >>

График за приемно време на учителите в училище >>

Г Р А Ф И К за дежурство на учителите >>

Правилник за пропусквателния режим >>

Стратегия за развитие на училището >>

Етичен кодекс на училищната общност >>

Вътрешни правила за организация на работната заплата>>

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА И ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА >>

План на комисията за съдействие на органите по закрила в случай, че в училището има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация >>

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари >>

Доклад към отчет по дейности към 30.06.2021година >>

Отчет по дейности към 30.06.2021 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.03.2021 година >>

Отчет по дейности към 31.03.2021 година >>

БЮДЖЕТ 2021 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.12.2020 година >>

Отчет по дейности към 31.12.2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 30.09.2020 година >>

Отчет по дейности към 30.09.2020 година >>

Отчет по дейности към 30. 06.2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 30.06.2020 година>>

Отчет по дейности към 31.03.2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.03.2020 година >>

БЮДЖЕТ 2020 година >>

Доклад към отчет по дейности към 31.12.2019 година >>

Отчет по дейности към 31.12.2019 година >>

Отчет по дейности към 30.09.2019 година >>

Отчет по дейности към 31.03.2019 година >>

Отчет по дейности към 30.06.2019 годинa >>

Отчет по дейности към 31.12.2018 година >>

Отчет по дейности към 31.09.2018 година >>

Отчет по дейности към 30.06.2018 година>>

Доклад за изпълнението на бюджета към 31/03/2017 година>>
Отчет по дейности към 31/03/2017 година >>
Доклад за изпълнението на бюджета към 30/06/2017 година >>

Отчет по дейности към 30/06/2017 година >>

Доклад за изпълнението на бюджета и отчет по дейности към 30/09/2017 година >>

Отчет по дейности към 31/12/2017 година >>

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА >>

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА