Правилници и планове

2023/2024

Правилник за дейността на училището >>

Годишен план >>

Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев“ >>

План за дейсвие и финансиране към стратегията >>

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2023/2024 година>>

План за квалификационна дейност >>

Вътрешни правила за организиране на работна заплата >>

Етичен кодекс >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

План за безопасни условия на труд >>

Контролна дейност на директора >>

Контролна дейност на ЗДУД>>

Вътрешни правила за подаване на сигнали >>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд >>

Указания/Насоки за комуникация и взаимодействието на класните ръководители и педагогическите специалисти в СУ с родителите на учениците>>

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на Механизъм за противодействие на училищния тормоз >>

МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

План на комисията по колегиална етика >>

Програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти >>

Процедура за налагане на санкции на учениците>>

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

Програма уязвими групи >>

Форми на обучение >>

Заповед за приетите форми на обучение >>

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение >>

План за здравно образование >>

Годишен план на МО начален етап >>

План МО „ЕСТЕТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ“ >>

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ >>

План за евакуация >>

План за действие при пожар >>

Вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност >>

План за защита при бедствия >>

План за евакуация >>

План на  комисията по БДП >>

Вътрешни правила за реда отпускане на стипендии след завършено основно образование >>

Вътрешни правила за организиране на самостоятелна форма на обучение>>

Правила за използване на електронен дневник >>

Правилник за пропусквателния режим >>

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения >>

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност >>

Система за взаимодейсвие с личните лекари >>

Спортен календар >>

 

2022/2023

Правилник за дейността на училището >>

Годишен план >>

План за контролната дейност на директора >>

План за организация на дейностите в условия на пандемия >>

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2022/2023 година>>

План за квалификационна дейност >>

Етичен кодекс >>

Вътрешни правила за организация на работна заплата >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Вътрешни правила за реда отпускане на стипендии след завършено основно образование >>

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ >>

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения >>

План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия>>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд >>

Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев“ >>

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение >>

Форми на обучение >>

План на училищната комисия за БППМН >>

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

План за защита при бедствия >>

План-програма за действие по БДП >>

Програма за гражданско образование >>

План за здравно образование >>

Годишен план на МО начален етап >>

План на МО езици >>

План на МО „ЕСТЕТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ“ >>

Програма ГЦОУД >>

План на МО на класните ръководители >>

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи >>

Правилник за пропусквателния режим >>

Правила за използване на електронен дневник >>

Правила за организация и провеждане на дейностите по интереси >>

План на комисията по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация >>

Програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти >>

План за сигурност във връзка с чл.23,ал. 1от закона за противодействие на тероризма и наредба №8121з-1225/27.09.2017 г. >>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ >>

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>

Система за взаимодействие с личните лекари >>

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност >>

 

 

2021/2022

Правилник за дейността на училището 2021/ 2022 година >>

Годишен план >>

ЕТИЧЕН КОДЕКС >>

Правилник за пропусквателния режим >>

План за контролната дейност на директора >>

Седмичен дневен режим >>

Седмична програма >>

УЧИЛИЩЕН ПЛАН за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2021 / 2022 година >>

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БППМН >>

План за организация на дейностите в условия на пандемия >>

План за квалификационна дейност >>

Форми на обучение >>

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ >>

Правила за използване на електронен дневник от педагогическия персонал на СУ“ Христо Ботев“ >>

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания >>

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА >>

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ >>

П Л А Н ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ >>

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ПАИСИЕВО >>

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2021/2022 година >>

Програма за гражданско образование >>

План за здравно образование >>

Годишен план на МО начален етап >>

ГОДИШЕН ПЛАН на методическото обединение на учителите по Български език ,Чужди езици и Майчин език >>

Годишен план на методическото обединение на класните ръководители >>

План на МО “ ЕСТЕТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ“ >>

План на МО на учителите на групи >>

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи>>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд>>

Вътрешните правила за организация на работната заплата >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ >>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ >>

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАЙ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ >>

П Л А Н ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 г. >>

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност >>

Система за взаимодействие с личните лекари >>